نحوه درخواست گواهی پذیرش:

پس از مشخص شدن نتیجه داوری در صورتیکه مقاله پذیرش نهایی گردیده ، نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید

ارسال ایمیل به ادرس

از ارسال ایمیل به بقیه ایمیل ها خودداری نمایید، زیرا تمامی ایمیل های درخواست گواهی پذیرش حذف می شوند و پاسخ داده نمی شوند.