\
هدف برگذاری همایش
  • - بالا بردن روحیه خودباوری و انگیزه تحقیق در محققان و به ویژه در معلمان و دانشجویان
  • - سوق دادن پروژه‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاهی به سمت رفع مشکلاتی که آموزش و پرورش و جامعه به گونه‌ای با آن درگیر است
  • - عرضه توان علمی و عملی محققان در مجامع داخلی و بین المللی
  • - طرح مشکلات ملی در زمینه‌های علمی و آموزشی و به دست دادن راه حل‌های تحقیقاتی برای رفع آنها
  • - فراهم آوردن محیطی مناسب بر تبادل اطلاعات و دیدگاه‌های علمی معلمان، دانشجویان، اساتید، محققان و دانشمندان
  • - گسترش و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی در کشور
  • - تبیین ابعاد، مؤلفه ها و سیاستهای نوین آموزشی و پژوهشی
  • - ارتقاء انگیزه مجامع علمی در تدوین سیاستها و الزامات نوین مدیریتی و اقتصادی
  • - گفتمان سازی ایده های نوین آموزش، توسعه و کارآفرینی بویژه در مجامع علمی و آموزشی
  • - تبدیل ایده های نوین آموزش، توسعه و کارآفرینی به گفتمان فراگیر، رسانه‌ای و رایج ملی