تاریخ های مهم

تاریخ های زمان برگزاری همایش - زمان ارسال مقالات و غیره :

  آخرین مهلت ارسال مقالات :
10 اسفندماه 97

  آخرین مهلت ثبت نام نهایی :
13 اسفند ماه 97

  تاريخ برگزاري:
16 اسفند ماه 97