\

برنامه کار همایش

-

خوش آمدگویی

تلاوت قران، سرود و غیره...

-

سخنرانی

توسط اساتید دانشگاه

-

کارگاهای آموزشی

اساتید