\

شورای سیاست گذاری

اعضای شورای سیاست گذاری همایش:

نام و نام خانوادگی سطح مدرک رشته تحصیلی دانشگاه شغل / سمت
موسی دادی زاده سرخایی کارشناسی ارشد علوم تربیتی آموزش و پرورش مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
منوچهر ضیایی دکتری ریاضی دانشگاه فرهنگیان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان
مهدی باقری دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سیروس شمس اللهی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه علمی کاربردی رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان هرمزگان
سید هادی حسینی زیارتی کارشناسی ارشد علوم تربیتی آموزش و پرورش رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس
جواد ایمانی دکتری مدیریت آموزش و پرورش مدرس
یحی جوادی کارشناسی ارشد علوم تربیتی آموزش و پرورش رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت استان هرمزگان