صدور گواهی زود هنگام مقالات

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند؛ به منظور رفاه حال شرکت کنندگان عزیز و بر اساس نظر موافق شورای علمی و سیاستگزاری همایش، امکان صدور گواهی زودتر از موعد فراهم شد. لطفاً پس از واریز هزینه با دبیرخانه همایش تماس گرفته و درخواست گواهی زود هنگام نمایید.