دانشگاه جامع علمی کاربردی شیروان به حامیان همایش پیوست

اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند که طبق هماهنگی ها و رایزنی های به عمل آمده با دانشگاه جامع علمی کاربردی شیروان ، اولین همایش ملی آموزش،    کارآفرینی، توسعه (فرصت ها، چالش ها، راهکارها) مورد تایید این پایگاه قرار گرفت .

آدرس دسترسی در پایگاه مذکور:

http://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarListPaper.aspx?ID=2289