تمدید زمان برگزاری همایش

با توجه به درخواست پژوهشگران و با نظر مساعد شورای سیاست گزاری، تاریخ برگزاری اولین همایش آموزش ، توسعه ، کارآفرینی ( فرصت ها ، چالش ها ، راهکارها ) تمدید شد. 

بر اساس اعلام آقای دکتر جواد ایمانی دبیر علمی اولین همایش آموزش ، توسعه ، کارآفرینی ( فرصت ها ، چالش ها ، راهکارها ) ، و با توجه به درخواست های مکرر و استقبال بی نظیر پژوهشگران شورای سیاست گزاری همایش با تمدید تاریخ برگزاری همایش موافقت نموده است. لذا مقرر گردید زمان برگزاری همایش  از تاریخ 16 اسفند  1397  به 14 اردیبهشت 98 تغییر یافت.